Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện các yêu câu sau: Vẽ đồ thị khối lượng m theo thời gian τ

82

Với giải Hoạt động trang 29 Vật lí 12 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 6: Nhiệt hoá hơi riêng giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Vật lí 12. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Vật lí 12 Bài 6: Nhiệt hoá hơi riêng

Hoạt động trang 29 Vật lí 12Từ kết quả thí nghiệm thu được, thực hiện các yêu câu sau:

- Vẽ đồ thị khối lượng m theo thời gian τ

- Vẽ đường thẳng đi gần các điểm thực nghiệm nhất (tham khảo Hình 6.1). Chọn hai điểm P, Q tuỳ ý trên đồ thị, xác định giá trị khối lượng mP , mQ và thời gian τP, τQ tương ứng.

- Tính công suất trung bình của dòng điện qua điện trở của nhiệt lượng kế.

- Tính nhiệt hóa hơi riêng của nước theo công thức:

L=Qm=P¯(τQτP)mPmQ

Trong đó

P¯(τQτP)là nhiệt lượng do dòng điện qua diện trở tỏa ra trong thời gian τQτPmPmQ là khối lượng nước đã hóa hơi trong khoảng thời gian trên.

- Xác định sai số của phép đo nhiệt hóa hơi riêng của nước.

Lời giải:

Tài liệu VietJack

- Công suất trung bình của dòng điện qua điện trở của nhiệt lượng kế:

P¯=15,21+15,19+15,21+15,23+15,19+15,21+15,197=15,2W

- Nhiệt hóa hơi riêng của nước theo công thức:

L=Qm=P¯(τQτP)mPmQ=15,2.(700200)0,11870,1153=2235294J/kg

- Sai số của phép đo nhiệt hóa hơi riêng của nước: 2260000 – 2235296 = 24705

Đánh giá

0

0 đánh giá