10 câu Trắc nghiệm Góc (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 6: Góc sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 6: Góc

Câu 1: Cho n ( n ≥ 2 ) tia chung gốc, trong đó không có hai tia nào trùng nhau. Nếu có 28 góc tạo thành thì nn bằng bao nhiêu?

A.8

B.7

C.6

D.9

Trả lời:

Từ đề bài ta có nn12=28nên n (n − 1) = 56n mà 56 = 8 . 7, lại có (n − 1) và n là hai số tự nhiên liên tiếp nên n = 8.

Vậy n = 8.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 2: Cho trước 4 tia chung gốc O. Vẽ thêm 3 tia gốc O không trùng với các tia cho trước. Hỏi đã tăng thêm bao nhiêu góc đỉnh O?

A.3

B.6

C.15

D.18

Trả lời:

Số góc tạo thành khi có 4 tia chung gốc là 4.412=6 góc

Số góc tạo thành khi có thêm ba tia chung gốc O nữa là 7.712=21 góc

Số góc tăng thêm là 21 – 6 = 15 góc

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Giả sử có n (n ≥ 2) đường thẳng đồng qui tại O thì số góc tạo thành là

A.2n(n − 1)

B. nn12

C.2n(2n − 1)

D.n(2n − 1)

Trả lời:

Vì có n (n ≥ 2) đường thẳng đồng qui tại O nên số các tia chung gốc tạo thành là 2n tia.

Số góc tạo thành là 2n2n12=n2n1 góc.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Cho góc xOy^khác góc bẹt, tia Oz nằm giữa hai tia Ox; Oy. Tia Ot nằm giữa hai tia Ox; Oz. Lấy điểm A ∈ Ox; B ∈ Oy, đường thẳng AB cắt tia Oz; Ot theo thứ tự tại M;N. Chọn câu sai.

A.Điểm N nằm trong gócxOz^.

B.Điểm M nằm trong góc yOt^.

C.Điểm A nằm trong góctOz^.

D.Cả A, B đều đúng.

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Góc có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Tia Ot nằm giữa hai tia Ox; Oz mà điểm N thuộc tia Ot nên điểm N nằm trong góc. Do đó A đúng.

Tia Ot nằm giữa hai tia Ox; Oz nên điểm N và điểm A nằm cùng phía đối với điểm M.

Tia Oz nằm giữa hai tia Ox; Oy nên điểm A; Bnằm khác phía đối với điểm M. Suy ra điểm N và điểm B nằm khác phía đối với điểm M, do đó điểm M nằm trong góc. Do đó B đúng, D đúng.

Vì A∈ Ox và tia Ot nằm giữa hai tia Ox; Oz nên điểm A không nằm trong góc. Do đó C sai.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 5: Cho9 tia chung gốc(không có tia nào trùng nhau) thì số góc tạo thành là

A.16

B.72

C.36

D.42

Trả lời:

Số góc tạo thành là 9.912=36 góc.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: Chọn câu sai.

A.Góc là hình gồm hai tia chung gốc

B.Hai tia chung gốc tạo thành góc bẹt

C.Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau

D.Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau

Trả lời:

Ta có:

+ Góc là hình gồm hai tia chung gốc nên A đúng

+ Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau nên B sai vì hai tia chung gốc chưa chắc đã đối nhau

+ Hai góc bằng nhau có số đo bằng nhau nên C đúng

+ Hai góc có số đo bằng nhau thì bằng nhau nên D đúng

Đáp án cần chọn là: B

Câu 7: Cho hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Góc có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Chọn câu đúng.

A. xOy^ , đỉnh O , cạnh Oxvà Oy .

B. xyO^, đỉnh O , cạnh Oxvà Oy .

C. Oxy^,đỉnh O , cạnh Oxvà Oy .

D. xOy^, đỉnh y , cạnh Oxvà Oy .

Trả lời:

Góc trên hình là góc xOy^ đỉnh O , cạnh Oxvà Oy.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Kể tên cácgóc có trên hình vẽ

Bài tập trắc nghiệm Góc có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A.MON^

B.MON^;NOP^;MOP^

C.MON^;NOP^

D.NOP^;MOP^

Trả lời:

Các góc tạo thành làMON^;NOP^;MOP^

Đáp án cần chọn là: B

Câu 9: Kể tên tất cả các góc có một cạnh là OmOm có trên hình vẽ sau

Bài tập trắc nghiệm Góc có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A.xOm^;mOn^

B.mOn^

C.xOm^;mOn^;mOy^;xOy^

D.xOm^;mOn^;mOy^;xOy^

Trả lời:

Các góc cần tìm làxOm^;mOn^;mOy^;xOy^

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Gọi O là giao điểm của ba đường thẳng xy; zt; uv. Kể tên các góc bẹt đỉnh O.

A. xOu^;uOt^;tOx^

B.xOy^;uOv^;zOt^

C.xOy^;uOv^

D.uOv^;zOt^

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Góc có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Các tia Ox và Oy; Oz và Ot; Ou và Ov là hai tia đối nhau nên các góc bẹt có đỉnh Otạo thành là

xOy^;uOv^;zOt^

Đáp án cần chọn là: B

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống