Câu hỏi:

29/04/2023 782

Cho 19,04 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 và FeCO3 tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch Y và 2,016 lít hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 là 15. Cho Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được 92,27 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư), thu được 2,8 lít hỗn hợp khí gồm CO2 và SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Biết các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

 

A. 12,86.

Đáp án chính xác

B. 12,90.

C. 12,82.

D. 12,84

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn A.

Cho X tác dụng với HCl thu được hỗn hợp khí gồm CO2 (0,06 mol) và H2 (0,03 mol)

Quy đổi X thành Fe (a mol), O (b mol) và CO2 (0,06 mol)

mX = 56a + 16b + 0,06.44 = 19,04 (1)

Đặ nH2O = b  mol Þ nHCl = 2nH2O+2nH2 = 2b + 0,06

Bảo toàn electron: 3a = 2b + 2nH2+ nAg Þ nAg = 3a – 2b – 0,06

m↓ = 143,5(2b + 0,06) + 108(3a – 2b – 0,06) = 92,27 (2)

Từ (1), (2) suy ra: a = 0,23; b = 0,22

Nếu hòa tan 19,04 gam X vào H2SO4 (đặc, nóng, dư) thì:

Bảo toàn e: 3a = 2b + 2nSO2nSO2 = 0,125 mol

Trong 19,04 gam X tạo ra nCO2+ nSO2 = 0,185

Vậy trong m gam X tạo ra nCO2+ nSO2= 0,125 Þ m = 0,125.19,04/0,185 = 12,865 gam.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2874 kJ. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 9960 kJ nhiệt (có 20% nhiệt đốt cháy bị thất thoát ra ngoài môi trường). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg?

Bình “ga” loại 12 cân sử dụng trong hộ gia đình có chứa 12 kg khí hóa lỏng (LPG) gồm propan và butan với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2874 kJ. Trung bình mỗi ngày, một hộ gia đình cần đốt gas để cung cấp 9960 kJ nhiệt (có 20% nhiệt đốt cháy bị thất thoát ra ngoài môi trường). Sau bao nhiêu ngày hộ gia đình trên sẽ sử dụng hết bình gas 12 kg? 	A. 32 ngày.		B. 40 ngày.	 	C. 60 ngày.		D. 48 ngày. (ảnh 1)

Xem đáp án » 29/04/2023 20,721

Câu 2:

Sau mùa thu hoạch, người nông dân cần phải bón phân cung cấp dinh dưỡng cho đất gồm 60,08 kg nitơ, 23,13 kg photpho và 12,48 kg kali. Sau khi đã bón cho mãnh vườn 188 kg loại phân bón trên bao bì có ghi NPK (16-16-8) thì để cung cấp đủ dinh dưỡng cho đất, người nông dân tiếp tục bón thêm cho đất đồng thời x kg phân đạm chứa 98,50% (NH2)2CO (thành phần còn lại không chứa nitơ) và y kg supephotphat kép chứa 69,62% Ca(H2PO4)2 (thành phần còn lại không chứa photpho). Tổng giá trị của (x + y) gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án » 29/04/2023 6,528

Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol amin X (đơn chức, bậc II, mạch hở) thu được N2, H2O và 0,2 mol CO2. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án » 29/04/2023 4,846

Câu 4:

Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este (no, đơn chức, mạch hở) cần hết V ml dung dịch KOH 0,1M, thu được ancol etylic và (m + 1) gam muối. Giá trị của V là

Xem đáp án » 29/04/2023 4,735

Câu 5:

Hòa tan hết 14,05 gam hỗn hợp gồm Fe2­O3, MgO, ZnO trong 2,5 lít dung dịch H­2SO4 0,1M (vừa đủ). Cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối sunfat trung hòa khan. Giá trị của m là

Xem đáp án » 29/04/2023 4,463

Câu 6:

Cho các phát biểu sau:

    (a) Bệnh nhân bị tiểu đường nên hạn chế ăn cơm trắng.

    (b) Nhiệt độ là (ủi) vải lụa tơ tằm luôn thấp hơn vải làm từ tơ nitron.

    (c) Fructozơ có nhiều trong các loại quả ngọt như dứa, xoài…

    (d) Phô-mai là thực phẩm giàu protein.

    (e) Từ dầu thực vật hoặc mỡ động vật có thể sử dụng để điều chế xà phòng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 29/04/2023 3,639

Câu 7:

Đun nóng 100 gam dung dịch saccarozơ 3,42% (trong môi trường axit vô cơ loãng) một thời gian thu được dung dịch X. Trung hòa dung dịch X bằng một lượng NaOH (vừa đủ) thu được dung dịch Y. Thực hiện phản ứng tráng gương hoàn toàn dung dịch Y thu được 3,456 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng thủy phân saccarozơ là

Xem đáp án » 29/04/2023 3,348

Câu 8:

Cho các thí nghiệm sau:

    (a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2.

    (b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời.

    (c) Cho dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl dư.

    (d) Cho bột kim loại Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư.

    (e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư.

Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là

Xem đáp án » 29/04/2023 3,030

Câu 9:

Cho phản ứng sau: Mg + Cl2  MgCl2. Trong phản ứng trên, mỗi nguyên tử Mg đã

Xem đáp án » 29/04/2023 2,878

Câu 10:

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra phản ứng?

Xem đáp án » 29/04/2023 2,819

Câu 11:

Nhúng thanh Fe vào trong dung dịch nào sau đây có xuất hiện sự ăn mòn điện hóa?

Xem đáp án » 29/04/2023 2,157

Câu 12:

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:

    (1) E + NaOH X + Y

    (2) F + NaOH X + Z + H2O

    (3) Z + HCl  T + NaCl

Biết X, Y, Z, T là các hợp chất hữu cơ và phân tử không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau:

    (a) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.

    (b) Nhiệt độ sôi của chất X nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.

    (c) Chất Z có số nguyên tử cacbon bằng với số nguyên tử natri.

    (d) Trong phòng thí nghiệm, chất Y được dùng trực tiếp điều chế khí metan.

    (e) 1 mol chất T tác dụng với Na dư, thu được tối đa 1 mol khí H2.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 29/04/2023 2,033

Câu 13:

Cho sơ đồ các phản ứng sau:

    (1) NaAlO2 + X + H2O → Al(OH)3 + Y

    (2) Y + HCl → Z + NaCl

    (3) Z + HCl ® NaCl + X + H2O

Các chất X, Y, Z lần lượt là

Xem đáp án » 29/04/2023 1,890

Câu 14:

Chất béo X gồm các triglixerit. Phần trăm khối lượng của cacbon và oxi trong X lần lượt là 77,25% và 11,00%. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch KOH dư, đun nóng thu được a gam muối. Mặt khác, 2m gam X phản ứng tối đa với 0,64 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

Xem đáp án » 29/04/2023 1,791

Câu 15:

Thực hiện phản ứng este hóa giữa CH3COOH với C2H4(OH)2 (xúc tác H2SO4 đặc, đun nóng), thu được este hai chức X có công thức phân tử là

Xem đáp án » 29/04/2023 1,658

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »