Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

2.884

Sáng 8/7/2022, thí sinh thi môn Hóa học theo hình thức trắc nghiệm, thời gian 50 phút, bắt đầu từ 8h30. Cập nhật sớm nhất đề thi môn Hóa tốt nghiệp THPT năm 2022.

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức - Mã đề 224

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức (ảnh 1)

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức (ảnh 2)

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức (ảnh 3)

Đề thi và đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 chính thức (ảnh 4)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 201

41.A

42.A

43.C

44.C

45.D

46.D

47.D

48.C

49.D

50.C

51.D

52.A

53.D

54.A

55.A

56.C

57.B

58.D

59.D

60.B

61.B

62.C

63.A

64.A

65.B

66.B

67.A

68.B

69.A

70.B

71.A

72.D

73.A

74.B

75.B

76.B

77.C

78.B

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 202

41.A

42.C

43.C

44.C

45.B

46.C

47.A

48.B

49.B

50.B

51.D

52.A

53.C

54.B

55.A

56.D

57.C

58.D

59.B

60.B

61.B

62.A

63.A

64.B

65.A

66.D

67.C

68.C

69.D

70.C

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.D

77.C

78.C

79.D

80.A

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 203

41.D

42.B

43.A

44.C

45.D

46.A

47.C

48.C

49.A

50.B

51.D

52.D

53.A

54.A

55.C

56.B

57.B

58.B

59.A

60.C

61.B

62.D

63.C

64.A

65.A

66.B

67.C

68.D

69.A

70.D

71.C

72.C

73.C

74.D

75.C

76.B

77.B

78.D

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 204

41.D

42.D

43.C

44.B

45.C

46.B

47.D

48.C

49.A

50.A

51.C

52.B

53.D

54.D

55.A

56.A

57.A

58.D

59.B

60.A

61.D

62.A

63.A

64.C

65.B

66.B

67.A

68.C

69.B

70.A

71.A

72.A

73.C

74.C

75.B

76.B

77.A

78.C

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 205 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 206

41.D

42.A

43.D

44.D

45.C

46.A

47.D

48.D

49.C

50.A

51.D

52.C

53.B

54.B

55.B

56.C

57.A

58.B

59.A

60.D

61.A

62.B

63.B

64.B

65.A

66.D

67.B

68.B

69.A

70.B

71.A

72.A

73.B

74.D

75.D

76.D

77.B

78.D

79.B

80.A

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 207 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 208 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 209 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 210

1.A

42.D

43.A

44.D

45.D

46.C

47.B

48.A

49.C

50.A

51.C

52.D

53.C

54.C

55.D

56.A

57.D

58.B

59.D

60.B

61.C

62.C

63.A

64.A

65.B

66.B

67.C

68.A

69.B

70.C

71.B

72.D

73.A

74.B

75.B

76.A

77.A

78.C

79.C

80.B

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 211

41.B

42.A

43.D

44.D

45.C

46.C

47.C

48.D

49.D

50.D

51.A

52.B

53.C

54.A

55.D

56.D

57.C

58.A

59.C

60.C

61.D

62.B

63.B

64.C

65.B

66.B

67.D

68.C

69.A

70.A

71.B

72.C

73.B

74.D

75.A

76.B

77.B

78.B

79.B

80.A

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 212 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 213

41.B

42.B

43.A

44.C

45.A

46.A

47.D

48.C

49.B

50.C

51.A

52.D

53.C

54.D

55.A

56.C

57.D

58.D

59.D

60.A

61.B

62.D

63.C

64.A

65.D

66.A

67.B

68.C

69.C

70.D

71.D

72.D

73.A

74.C

75.B

76.B

77.B

78.C

79.B

80.D

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 214

41.C

42.A

43.D

44.B

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.B

51.B

52.C

53.C

54.A

55.C

56.A

57.B

58.A

59.D

60.C

61.D

62.D

63.D

64.C

65.D

66.B

67.A

68.D

69.C

70.B

71.B

72.C

73.D

74.C

75.A

76.B

77.B

78.A

79.C

80.A

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 215

41.C

42.A

43.B

44.C

45.A

46.B

47.A

48.C

49.D

50.A

51.A

52.C

53.B

54.B

55.D

56.C

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.D

64.D

65.A

66.D

67.D

68.A

69.D

70.C

71.D

72.A

73.C

74.D

75.C

76.C

77.C

78.A

79.C

80.D

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 216

41.D

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.C

48.A

49.B

50.D

51.C

52.A

53.C

54.A

55.C

56.D

57.B

58.A

59.A

60.C

61.A

62.C

63.A

64.D

65.D

66.B

67.C

68.D

69.D

70.D

71.C

72.C

73.B

74.B

75.D

76.D

77.A

78.B

79.D

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 217

41.C

42.C

43.A

44.D

45.B

46.B

47.A

48.A

49.B

50.C

51.D

52.B

53.D

54.D

55.C

56.A

57.B

58.A

59.C

60.B

61.A

62.D

63.C

64.C

65.D

66.A

67.A

68.C

69.D

70.D

71.A

72.A

73.B

74.D

75.B

76.C

77.B

78.C

79.A

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 218

1.D

42.A

43.C

44.B

45.C

46.C

47.C

48.B

49.D

50.A

51.A

52.A

53.D

54.B

55.A

56.D

57.A

58.D

59.A

60.A

61.D

62.A

63.A

64.A

65.A

66.B

67.D

68.D

69.B

70.A

71.B

72.D

73.D

74.B

75.B

76.A

77.A

78.B

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 219

41.D

42.B

43.B

44.D

45.D

46.C

47.C

48.C

49.D

50.D

51.B

52.A

53.D

54.D

55.A

56.D

57.A

58.A

59.B

60.A

61.A

62.B

63.A

64.D

65.A

66.A

67.B

68.A

69.B

70.C

71.C

72.C

73.B

74.A

75.C

76.B

77.B

78.C

79.B

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 220 (đang cập nhật)

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 221

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.C

47.D

48.A

49.D

50.A

51.B

52.B

53.D

54.A

55.A

56.C

57.A

58.D

59.A

60.D

61.D

62.C

63.C

64.D

65.D

66.A

67.D

68.C

69.C

70.C

71.A

72.D

73.D

74.A

75.C

76.C

77.A

78.B

79.D

80.C

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 222

41.A

42.C

43.C

44.C

45.A

46.A

47.B

48.A

49.D

50.B

51.B

52.C

53.B

54.C

55.C

56.A

57.D

58.B

59.B

60.D

61.C

62.B

63.B

64.A

65.D

66.A

67.D

68.C

69.D

70.D

71.D

72.D

73.A

74.B

75.D

76.A

77.B

78.A

79.D

80.D

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 223

41.A

42.D

43.D

44.C

45.D

46.B

47.A

48.B

49.C

50.D

51.C

52.D

53.C

54.D

55.C

56.

57.B

58.C

59.D

60.D

61.C

62.B

63.C

64.D

65.A

66.C

67.B

68.C

69.A

70.B

71.B

72.A

73.D

74.A

75.A

76.D

77.A

78.D

79.B

80.B

Đáp án môn Hóa học THPT Quốc gia năm 2022 - Mã đề 224

41.B

42.D

43.A

44.D

45.B

46.C

47.A

48.A

49.B

50.A

51.C

52.A

53.D

54.C

55.B

56.B

57.D

58.A

59.C

60.C

61.C

62.D

63.B

64.B

65.A

66.C

67.B

68.A

69.C

70.B

71.A

72.B

73.C

74.B

75.B

76.A

77.A

78.B

79.A

80.C

 

Xem thêm đề thi và đáp án thi THPT Quốc gia 2022 các môn khác:

Đề thi và đáp án THPT Quốc gia môn GDCD năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Địa lí THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Lịch sử THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Sinh THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Vật Lí THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Toán THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Văn THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đề thi và đáp án môn Tiếng anh THPT Quốc gia năm 2022 chính thức

Đánh giá

0

0 đánh giá