Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm nguồn lực

36

Với giải Câu hỏi trang 63 Địa lí lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống chi tiết trong Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập Địa lí 10. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Địa lí lớp 10 Bài 21: Các nguồn lực phát triển kinh tế

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10: Đọc thông tin trong mục 1, hãy trình bày khái niệm nguồn lực.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1.

Trả lời:

Nguồn lực phát triển kinh tế của một lãnh thổ là sức mạnh tổng hợp được tích lũy từ vị trí địa lí, lịch sử - văn hóa, tài nguyên thiên nhiên, nguồn lao động, các tài nguyên hiện có và tiềm năng của những tài sản hình thành trong tương lai, bao gồm cả nguồn lực từ bên ngoài có thể huy động nhằm phục vụ cho việc phát triển kinh tế của lãnh thổ đó.

Xem thêm lời giải bài tập Lịch Sử lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay, chi tiết khác:

Câu hỏi trang 63 Địa lí 10Dựa vào sơ đồ trong mục 2, hãy trình bày sự phân loại các nguồn lực....

Câu hỏi trang 64 Địa lí 10: Dựa vào thông tin trong mục 3, hãy phân tích vai trò của mỗi nguồn lực đối với sự phát triển kinh tế....

Luyện tập trang 64 Địa lí 10Lấy ví dụ về tác động của một trong các nhân tố: vị trí địa lí, tài nguyên khoáng sản, nguồn lao động, vốn đầu tư nước ngoài đến phát triển kinh tế....

Vận dụng trang 64 Địa lí 10Tìm hiểu và trình bày một số nguồn lực chính để phát triển kinh tế ở địa phương em....

 

Đánh giá

0

0 đánh giá