Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Khoa học tự nhiên lớp 8 Cánh diều pdf | KHTN 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Khoa học tự nhiên lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Khoa học tự nhiên lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
4206 155 278
Giáo dục công dân lớp 8 Cánh diều pdf | GDCD 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Giáo dục công dân lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Giáo dục công dân lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
2001 77 37
Âm nhạc lớp 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Âm nhạc lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Âm nhạc lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
963 69 6
Công nghệ lớp 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Công nghệ lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Công nghệ lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
579 99 15
Mĩ thuật lớp 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Mĩ thuật lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Mĩ thuật lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
420 71 10
Tin học lớp 8 Cánh diều pdf Admin Vietjack Tin học lớp 8 Cánh diều pdf - Sách Tin học lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
1203 110 32
Ngữ văn lớp 8 Tập 2 Cánh diều pdf Admin Vietjack Ngữ văn lớp 8 Tập 2 Cánh diều pdf - Sách Ngữ văn lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
976 123 11
Ngữ văn lớp 8 Tập 1 Cánh diều pdf Admin Vietjack Ngữ văn lớp 8 Tập 1 Cánh diều pdf - Sách Ngữ văn lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
1348 147 48
Toán lớp 8 Tập 2 Cánh diều pdf Admin Vietjack Toán lớp 8 Tập 2 Cánh diều pdf - Sách Toán lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
707 105 5
Toán lớp 8 Tập 1 Cánh diều pdf Admin Vietjack Toán lớp 8 Tập 1 Cánh diều pdf - Sách Toán lớp 8 Cánh diều pdf mời Thầy/cô đóng góp ý kiến để hoàn thiện bộ sách trước khi đưa vào sử dụng.
791 126 16
50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch có xảy ra phản ứng với nhau (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch có xảy ra phản ứng với nhau Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
919 9 16
50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng (có đáp án)- Hoá học 8 Trần Thị Hồng 50 Bài tập Pha trộn hai dung dịch không xảy ra phản ứng Hoá học 8. Tài liệu bài tập Hoá học lớp 8 học kì 1, học kì 2 có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
484 7 6

bài viết

Write a paragraph (80 - 100 words) about your favourite means of communication. You may use the following questions as cues Hoàng Ánh Write a paragraph (80 - 100 words) about your favourite means of communication. You may use the following questions as cues - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
13
Many of the planets in our solar system have ___________ Hoàng Ánh Many of the planets in our solar system have ___________ - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
12
Work in pairs. Ask and answer about a device or an app you use for studying. Report your partner’s answers to the class Hoàng Ánh Work in pairs. Ask and answer about a device or an app you use for studying. Report your partner’s answers to the class - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
12
Read the notice. Tick (v) the appropriate box(es Hoàng Ánh Read the notice. Tick (v) the appropriate box(es - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
12
“What planet do you want to visit?” my friend asked me Hoàng Ánh “What planet do you want to visit?” my friend asked me - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
10
Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it Hoàng Ánh Which of the underlined parts in each question is incorrect? Find and correct it - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
8
Scientists are interested in the ____________ life on Mars. (possible Hoàng Ánh Scientists are interested in the ____________ life on Mars. (possible - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
8
An _______ is a smail digital image used on social media to express emotions Hoàng Ánh An _______ is a smail digital image used on social media to express emotions - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
9
Draw a suitable arow above each underlined word to show intonation. Then listen and repeat Hoàng Ánh Draw a suitable arow above each underlined word to show intonation. Then listen and repeat - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
9
Read the sentences out loud with the correct stress. How many stressed words are there in each sentence? Listen, check, and repeat Hoàng Ánh Read the sentences out loud with the correct stress. How many stressed words are there in each sentence? Listen, check, and repeat - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
8
Choose the word which has a different stress pattern from that of the others Hoàng Ánh Choose the word which has a different stress pattern from that of the others - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
8
Design a poster about that planet, including The planet’s name: What does its name mean Hoàng Ánh Design a poster about that planet, including The planet’s name: What does its name mean - Lời giải bài tập Tiếng anh lớp 8 Global Success (Kết nối tri thức) chi tiết giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi Tiếng anh 8.
15