Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm:

tài liệu

Lý thuyết Pha chế dung dịch (mới 2022 + 58 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Pha chế dung dịch (mới 2022 + 58 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
158 44 3
Lý thuyết Nồng độ dung dịch (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Nồng độ dung dịch (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
113 13 2
Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Độ tan của một chất trong nước (mới 2022 + 25 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
88 12 2
Lý thuyết Dung dịch (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Dung dịch (mới 2022 + 22 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
76 9 1
Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối (mới 2022 + 50 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Axit - Bazơ - Muối (mới 2022 + 50 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
98 24 1
Lý thuyết Nước (mới 2022 + 29 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Nước (mới 2022 + 29 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
54 16 1
Lý thuyết Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (mới 2022 + 27 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế (mới 2022 + 27 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
43 14 1
Lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Phản ứng oxi hóa - khử (mới 2022 + 20 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
53 10 1
Lý thuyết Tính chất - Ứng dụng của hiđro (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Tính chất - Ứng dụng của hiđro (mới 2022 + 23 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
64 12 1
Lý thuyết Không khí - sự cháy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Không khí - sự cháy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
61 12 1
Lý thuyết Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Điều chế khí oxi - Phản ứng phân hủy (mới 2022 + 21 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
49 13 1
Lý thuyết Oxit (mới 2022 + 26 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết Đào Đình Đại Lý thuyết Oxit (mới 2022 + 26 câu trắc nghiệm) hay, chi tiết - Tóm tắt lý thuyết Hóa học lớp 8 hay, chi tiết giúp học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm từ đó học tốt môn Hóa học lớp 8.
55 13 1

bài viết

Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi-ô-phăng, lấy trong Hợp tuyển Hy Lạp - Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng Đức Long Bài toán nói về cuộc đời nhà toán học Đi-ô-phăng, lấy trong Hợp tuyển Hy Lạp - Cuốn sách gồm 46 bài toán về số, viết dưới dạng thơ trào phúng - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
4
Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi Đức Long Học kì một, số học sinh giỏi của lớp 8A bằng 1/8 số học sinh cả lớp. Sang học kì hai, có thêm 3 bạn phấn đấu trở thành học sinh giỏi - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
4
Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  1/2 Đức Long Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm 2 đơn vị thì được phân số mới bằng  1/2 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
4
Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó: Câu hỏi 3 trang 25 Toán 8 Tập 2 Đức Long Giải bài toán trong Ví dụ 2 bằng cách chọn x là số chó: Câu hỏi 3 trang 25 Toán 8 Tập 2 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
3
Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách Đức Long Gọi x là số tự nhiên có hai chữ số (ví dụ x = 12). Hãy lập biểu thức biểu thị số tự nhiên có được bằng cách - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
3
Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị Đức Long Giả sử hằng ngày bạn Tiến dành x phút để tập chạy. Hãy viết biểu thức với biến x biểu thị - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
3
Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2: 3a-1/3a+1 + a-3/a+3 Đức Long Tìm các giá trị của a sao cho mỗi biểu thức sau có giá trị bằng 2: 3a-1/3a+1 + a-3/a+3 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
5
Giải các phương trình: 1/x + 2 = (1/x +2)(x^2 + 1); (x + 1 + 1/x)^2 = (x - 1 - 1/x)^2 Đức Long Giải các phương trình: 1/x + 2 = (1/x +2)(x^2 + 1); (x + 1 + 1/x)^2 = (x - 1 - 1/x)^2 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
5
Giải các phương trình: 1/x-1 - 3x^2/x^3-1 = 2x/x^2 + x + 1; 3/(x-1)(x-2) + 2/(x-3)(x-1) = 1/(x-2)(x-3) Đức Long Giải các phương trình: 1/x-1 - 3x^2/x^3-1 = 2x/x^2 + x + 1; 3/(x-1)(x-2) + 2/(x-3)(x-1) = 1/(x-2)(x-3) - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
4
Giải các phương trình: 1/x-2 + 3 = x-3/2-x; 2x - 2x^2/x+3 = 4x/x+3 + 2/7 Đức Long Giải các phương trình: 1/x-2 + 3 = x-3/2-x; 2x - 2x^2/x+3 = 4x/x+3 + 2/7 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
5
Bạn Sơn giải phương trình: x^2-5x/x-5: Bài 29 trang 22-23 Toán 8 Tập 2 Đức Long Bạn Sơn giải phương trình: x^2-5x/x-5: Bài 29 trang 22-23 Toán 8 Tập 2 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
5
Giải các phương trình: 2x-1/x-1 + 1= 1/x-1; 5x/2x+2 + 1 = -6/x+1 Đức Long Giải các phương trình: 2x-1/x-1 + 1= 1/x-1; 5x/2x+2 + 1 = -6/x+1 - Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 8.
5