Tài liệu môn Lịch sử Lớp 4

 Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

 Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII