10 câu Trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt

Câu 1: Trong tam giác ABC, góc đỉnh A có các cạnh là:

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A. Cạnh AB, BC

B. Cạnh AC; CB

C. Cạnh AB, AC

D. Cạnh AB

Trả lời:

Góc đỉnh A có các cạnh là: AB, AC.

Đáp án cần chọn là C.

Câu 2: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hình chữ nhật trên có ..... góc vuông.

Trả lời:

Các góc tại đỉnh của hình chữ nhật đều là góc vuông.

Hình chữ nhật trên có 4 góc vuông.

Số cần điền vào chỗ trống là 4.

Câu 3: Cho hình vẽ:

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Góc trong hình là:

A. Góc không vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.

B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS

D. Góc không vuông đỉnh S, cạnh SR, RQ.

Trả lời:

Góc trong hình là: Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 4: Cho hình vẽ:

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Hình nào có một góc vuông ?

A. Hình a

B. Hình b

C. Hình c

D. Hình a và hình b

Trả lời:

Hình a là hình chỉ có một góc vuông.

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Đáp án cần chọn là A.

Câu 5:

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a) Hình bên có hai góc vuông....

b) Góc đỉnh O, cạnh OW, OT là góc không vuông.....

c) Góc đỉnh O cạnh OZ, OU là góc không vuông......

Trả lời:

a) Điền Đ. Vì hình bên có hai góc vuông là: Góc đỉnh O, cạnh OW, OT và góc đỉnh O cạnh OD, OC..

b) Điền S. Vì góc đỉnh O, cạnh OW, OT là góc vuông.

c) Điền Đ. Vì góc đỉnh O, cạnh OZ, OU là góc không vuông.

Câu 6: Chọn câu sai.

A.Góc vuông là góc có số đo bằng

B.Góc có số đo lớn hơnvà nhỏ hơnlà góc nhọn

C.Góc tù là góc có số đo lớn hơnvà nhỏ hơn

D.Góc có số đo nhỏ hơnlà góc tù

Trả lời:

Ta có góc vuông là góc có số đo bằng ; Góc có số đo lớn hơnvà nhỏ hơn là góc nhọn

và góc tù là góc có số đo lớn hơn và nhỏ hơnnên A, B, C đều đúng.

Góc có số đo nhỏ hơnlà góc tù là sai vì góc nhọn, góc vuông đều có số đo nhỏ hơn

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Chọn phát biểu đúng.

A.Góc có số đolà góc vuông

B.Góc có số đolà góc tù

C.Góc có số đolà góc nhọn

D.Góc có số đo là góc tù

Trả lời:

+ Vì 90<120<180 nên góc có số đo 120 là góc tù, do đó A sai

+ Vì 0<80<90 nên góc có số đo 80 là gócnhọn, do đó B sai

+ Vì 90<100<180 nên góc có số đo 100 là góc tù, do đó C sai

+ Vì 90<150<180 nên góc có số đo 150 là góc tù, do đó D đúng

Đáp án cần chọn là: D

Câu 8: Góc trên hình có số đo bao nhiêu độ

Bài tập trắc nghiệm Số đo góc. Các góc đặc biệt có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

A. 50

B.40

C.60

D.130

Trả lời:

Góc trên hình có số đo 50.

Đáp án cần chọn là: A

Câu 9: Cho xOm^=45o và góc xOm^bằng góc yAn^ . Khi đó số đo góc yAn^bằng

A.50

B. 40

C. 45

D. 30

Trả lời:

Vì xOm^=yAn^mà xOm^=45 nên yAn^=45.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 10: Cho các góc sau A^=30o;B^=60o;C^=110o;D^=90oChọn câu sai.

A. B^<D^

B. C^<D^

C. A^<B^

D. B^<C^

Trả lời:

Ta có

+) 60<90 nênB^<D^ suy ra A đúng.

+) 110>90 nênC^>D^ suy ra B sai

+)30<60nên A^<B^suy ra C đúng.

+) 60<110 nên B^<C^suy ra D đúng.

Đáp án cần chọn là: B

Tài liệu có 6 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống