11 câu Trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng (Chân trời sáng tạo) có đáp án – Toán 6

Tailieumoi.vn xin giới thiệu tài liệu Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng sách Chân trời sáng tạo. Tài liệu gồm 11 câu hỏi trắc nghiệm chọn lọc có đáp án với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. Mời các bạn đón xem:

Trắc nghiệm Toán lớp 6 Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng

Câu 1: Cho đoạn thẳng AB.Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AM. Giả sử AN = 1,5cm. Đoạn thẳng AB có độ dài là?

A.1,5cm

B.3cm

C.4,5cm

D. 6cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì N là trung điểm đoạn AM nên AN = 12AM hay AM = 2AN = 2 . 1,5 = 3cm

Lại có điểm M là trung điểm đoạn thẳng AB nên ta có AM = 12 AB

hay AB = 2AM = 2. 3 = 6cm

Vậy AB = 6cm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB và AI. Đoạn thẳng IK có độ dài là?

A.8cm

B.4cm

C.2cm

D.6cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB nênAI=12AB=12.8=4cm

Vì điểm K là trung điểm đoạn thẳng AI nênAK=12AI=12.4=2cm

VậyAI = 2cm.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 3: Trên tia Ox lấy các điểmM, N sao cho OM = 2cm; ON = 3cm.Trên tia đối của tia NO lấy điểm P sao cho NP = 1cm.dụng

Tính độ dài các đoạn thẳng MN và MP.

A.MN = 1cm; MP = 3cm

B.MN = 2cm; MP = 3cm

C.MN = 2cm; MP = 1cm

D.MN = 1cm; MP = 2cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì hai điểm M; N cùng thuộc tia Ox mà OM < ON(2cm < 3cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Do đó OM + MN = ON ⇒ MN = ON – OM = 3 – 2 = 1cm

Vì hai tia NP và NO đối nhau mà M nằm giữa hai điểm O và N nên N là điểm nằm giữa M và P

Do đóm MN + NP = MP hay MP = 1 + 1 = 2cm.

Vậy MN = 1cm; MP = 2cm.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 4: Trên tia Ox lấy các điểmM, N sao cho OM = 2cm; ON = 3cm.Trên tia đối của tia NO lấy điểm P sao cho NP = 1cm.dụng

Hãy chọn câu đúng nhất

A.N là trung điểm của đoạn thẳng MP.

B.M là trung điểm của đoạn thẳng OP.

C.M là trung điểm của đoạn thẳng NP.

D.Cả A, B đều đúng.

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Từ câu trước và đề bài ta có MN = 1cm; MP = 2cm; OM = 2cm; NP = 1cm

Suy ra MN = NP ( = 1cm) (1); MP = OM ( = 2cm)(2)

Lại có M nằm giữa hai điểm O và N mà N nằm giữa hai điểm M và P nên điểm M nằm giữa hai điểm O và P (3)

Từ (2) và (3) ta có M là trung điểm đoạn OP.

Theo câu trước ta có N là điểm nằm giữa M và P nên kết hợp với (1) suy ra N là trung điểm đoạn MP

Nên cả A, B đều đúng.

Đáp án cần chọn là: D

Câu 5: Cho đoạn thẳng AB dài 14cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm.Chọn câu sai.

A.M nằm giữa A và B.

B.AM = BM = 7cm

C.BM = AB

D.M là trung điểm của AB.

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì điểm M thuộc tia AB mà AM < AB(7cm < 14cm) nên điểm M nằm giữa hai điểm A và B. (1)

Do đó AM + MB = AB ⇒ MB = AB – AM = 14 – 7 = 7cm. Suy ra AM = MB = 7cm (2)

Từ (1) và (2) suy ra M là trung điểm của đoạn AB.

Vậy các đáp án A, B, D đúng và C sai vì BM = 7cm < 14cm = AB.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 6: MM là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi:

A.MA = MB

B. AM=12AB

C.MA + MB = AB

 

D.MA + MB = AB và MA = MB

Trả lời:

MM là trung điểm của đoạn thẳng AB AM+MB=ABMA=MB

Đáp án cần chọn là: D

Câu 7: Nếu ta có P là trung điểm của MN thì

A. MP=NP=MN2

B. MP+NP=2MN

C. MP=NP=MN4

D.MP = NP = MN

Trả lời:

Ta có P là trung điểm của MN thì MP=NP=MN2

Đáp án cần chọn là: A

Câu 8: Cho đoạn thẳng AB dài 12cm, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MA bằng

A.3cm

B.15cm

C.6cm

D.20 cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng AB AM=12AB=12.12=6cm . Vậy AM=6cm

Đáp án cần chọn là: C

Câu 9: Cho I là trung điểm của đoạn thẳng MN. Biết NI = 8cm. Khi đó, độ dài của đoạn thẳng MN bằng

A.4cm

B.16cm

C.21cm

D. 24cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì I là trung điểm của đoạn thẳng MN nênIM=IN=12MN hay MN = 2.IN = 2 . 8 = 16cm

Đáp án cần chọn là: B

Câu 10: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm. Chọn câu sai.

A. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B

B. Điểm A là trung điểm đoạn OB

C. Điểm O là trung điểm đoạn AB

D. OA = AB = 3cm

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì hai điểm A, B cùng thuộc tia Ox mà OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B. (1)

Do đó OA + AB = OB ⇒ AB = OB – OA = 6 – 3 = 3cm. Suy ra OA = AB = 3cm(2)

Từ (1) và (2) suy ra A là trung điểm của đoạn OB.

Vậy các đáp án A; B; D đều đúng, C sai.

Đáp án cần chọn là: C

Câu 11: Trên tia Ox có các điểm A,B sao choOA = 2cm; OB = 5cm. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng OB. Tính độ dài đoạn thẳng AM.

A.AM = 1,5cm.

B.AM = 0,5cm.

C.AM = 1cm.

D.AM = 2cm.

Trả lời:

Bài tập trắc nghiệm Trung điểm của đoạn thẳng có đáp án | Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo

Vì M là trung điểm của đoạn thẳng OB nên ta có OM=12OB=12.5=2,5cm

Vì A và M cùng thuộc tia Ox mà OA < OM (2cm < 2,5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và M.

Do đó OA + AM = OM ⇒ AM = OM – OA = 2,5 – 2 = 0,5cm

Vậy AM = 0,5cm..

Đáp án cần chọn là: B

Tài liệu có 7 trang. Để xem toàn bộ tài liệu, vui lòng tải xuống

Đánh giá

0

0 đánh giá

Tải xuống