Tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

tài liệu

20 câu Trắc nghiệm Đa thức một biến (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Đa thức một biến (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
866 10 10
20 câu Trắc nghiệm Biểu thức đại số (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Biểu thức đại số (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1030 10 11
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 5 (Kết nối tri thức) có đáp án: Thu thập và biểu diễn dữ liệu Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 5 (Kết nối tri thức) có đáp án: Thu thập và biểu diễn dữ liệu – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1173 27 11
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 4 (Kết nối tri thức) có đáp án: Tam giác bằng nhau Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 4 (Kết nối tri thức) có đáp án: Tam giác bằng nhau – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
939 40 12
30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 (Kết nối tri thức) có đáp án: Góc và đường thẳng song song Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán 7 Chương 3 (Kết nối tri thức) có đáp án: Góc và đường thẳng song song – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1160 27 17
30 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 2 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số thực Nguyễn Mạnh Tài 30 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 2 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số thực – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
933 14 12
32 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số hữu tỉ Nguyễn Mạnh Tài 32 câu Trắc nghiệm Toán lớp 7 Chương 1 (Kết nối tri thức) có đáp án: Số hữu tỉ – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1020 26 19
20 câu Trắc nghiệm Lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án 2023 – Toán lớp 7 Nguyễn Mạnh Tài 20 câu Trắc nghiệm Lũy thừa với số mũ tự nhiên của 1 số hữu tỉ (Kết nối tri thức) có đáp án – Toán lớp 7 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 7 Kết nối tri thức có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
605 10 13
25 câu Trắc nghiệm Tập hợp (Cánh diều) có đáp án 2023 – Toán 6 Admin Vietjack 25 câu Trắc nghiệm Tập hợp (Cánh diều) có đáp án – Toán 6 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Cánh diều có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2175 9 17
10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 6 (Chân trời sáng tạo): Số thập phân có đáp án 2023 KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 6 (Chân trời sáng tạo): Số thập phân có đáp án – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1997 6 6
10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 7 (Chân trời sáng tạo): Hình học trực quan có đáp án 2023 KhanhLe 10 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 7 (Chân trời sáng tạo): Hình học trực quan có đáp án – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
1997 7 8
18 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 8 (Chân trời sáng tạo): Hình học phẳng và các hình học cơ bản có đáp án 2023 KhanhLe 18 câu Trắc nghiệm Toán 6 Chương 1 (Chân trời sáng tạo): Hình học phẳng và các hình học cơ bản có đáp án – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 6 Chân trời sáng tạo có đáp án, chọn lọc với đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng.
2102 11 14