Câu hỏi:

02/09/2022 103

Hợp chất nào có thể là ankin?

A. C6H6. 

B. C4H4.   

C. C2H2. 

Đáp án chính xác

D. C8H8.

Trả lời:

verified Giải bởi Vietjack

Chọn C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol (  đặc xúc tác) đến  khi phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?

Xem đáp án » 02/09/2022 301

Câu 2:

C4H9OH có bao nhiêu đồng phân ancol?

Xem đáp án » 02/09/2022 154

Câu 3:

Cho các ankan sau: (a) CH3CH2CH3, (b) CH4(c) CH3C(CH3)2CH3,   (d) CH3CH3, (e) CH3CH(CH3)CH­3. Số ankan khi tác dụng với Cl2 (ánh sáng) theo tỉ lệ mol (1 : 1) cho 1 sản phẩm thế duy nhất?

Xem đáp án » 02/09/2022 138

Câu 4:

Trung hòa 7,76 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở bằng dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 12,32 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn 3,88 gam X thì thể tích oxi (đktc) cần dùng là bao nhiêu?

Xem đáp án » 02/09/2022 117

Câu 5:

Cho các chất :

(1) C6H5–CH2-NH2;    (2) C6H5–OH;        (3) C6H5CH2OH;        

(4) C6H5CH2CH2OH;

(5)Cho các chất : (1) C6H5–CH2-NH2;(2) C6H5–OH;(3) C6H5–CH2–OH;  (ảnh 1); (6)Cho các chất : (1) C6H5–CH2-NH2;(2) C6H5–OH;(3) C6H5–CH2–OH;  (ảnh 2); (7)Cho các chất : (1) C6H5–CH2-NH2;(2) C6H5–OH;(3) C6H5–CH2–OH;  (ảnh 3);   (8)Cho các chất : (1) C6H5–CH2-NH2;(2) C6H5–OH;(3) C6H5–CH2–OH;  (ảnh 4).

Số chất thuộc loại phenol là:

Xem đáp án » 02/09/2022 102

Câu 6:

Phát biểu nào không đúng về stiren

Xem đáp án » 02/09/2022 96

Câu 7:

Hỗn hợp X gồm propin và ankin Y có tỉ lệ mol 1 : 1. Lấy 0,3 mol X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 46,2 gam kết tủa. Tên của Y là

Xem đáp án » 02/09/2022 94

Câu 8:

Cho các chất: HCHO, CH3CHO, HCOOH, C2H2. Số chất có phản ứng tráng bạc là

Xem đáp án » 02/09/2022 93

Câu 9:

Đun nóng 7,8 gam hỗn hợp X gồm: Y, Z (hai ancol đơn chức, mạch hở, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, MY < MZ) với  đặc ở  đến phản ứng hoàn toàn, thu được m gam hỗn hợp gồm ba ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của Z là

Xem đáp án » 02/09/2022 81

Câu 10:

Cho phenol vào dung dịch Br2 vừa đủ thu được chất rắn X. Phân tử khối của X là

Xem đáp án » 02/09/2022 71

Câu 11:

Hỗn hợp G gồm hai anđehit X và Y, trong đó MX < MY < 1,6MX. Đốt cháy hỗn hợp G thu được CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Cho 0,10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 0,25 mol Ag. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là

Xem đáp án » 02/09/2022 70

Câu 12:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

Xem đáp án » 02/09/2022 69

Câu 13:

Tên gọi nào sau đây không đúng với công thức cấu tạo:

Xem đáp án » 02/09/2022 69

Câu 14:

Số lượng đồng phân cấu tạo mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6 là:

Xem đáp án » 02/09/2022 68

Câu 15:

Cho các hợp chất sau:

          (a) HOCH2CH2OH;                           (b) HOCH2CH2CH2OH

          (c) HOCH2CH(OH)CH2OH;              (d) CH3CH(OH)CH2OH

          (e) CH3CH2OH;                       (f) CH3OCH2CH3

Các chất đều tác dụng được với Na, Cu(OH)2

Xem đáp án » 02/09/2022 68

Câu hỏi mới nhất

Xem thêm »
Xem thêm »