Tìm kiếm

Tìm kiếm

Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người – Chân trời sáng tạo Do Phuong Trinh Công nghệ 6 Bài 1: Nhà ở đối với con người| Chân trời sáng tạo Giải Công nghệ lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 hay, chi tiết Chân trời sáng tạo giúp học sinh làm bài tập Công nghệ 6. 10 11 0
Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở Do Phuong Trinh Nhận xét về các kiến trúc nhà phổ biến tại nơi em đang ở - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em Do Phuong Trinh Hãy mô tả các khu vực chính trong ngôi nhà của gia đình em - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào Do Phuong Trinh Em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở bước nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 23 1 0
Em hãy quan sát các ngôi nhà dưới đây và cho biết ngôi nhà nào có kết cấu vững chắc nhất Do Phuong Trinh Em hãy quan sát các ngôi nhà dưới đây và cho biết ngôi nhà nào có kết cấu vững chắc nhất - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 31 1 1
Trong các kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam Do Phuong Trinh Trong các kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 19 1 0
Em hãy cho biết tên kiến trúc nhà ở trong mỗi hình dưới đây Do Phuong Trinh Em hãy cho biết tên kiến trúc nhà ở trong mỗi hình dưới đây - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 21 1 0
Trong nhà ở, một vài khu vực có thể được bố trí chung một vị trí Do Phuong Trinh Trong nhà ở, một vài khu vực có thể được bố trí chung một vị trí - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 13 1 0
Ngoài các khu vực chính, trong nhà ở còn có những khu vực nào Do Phuong Trinh Ngoài các khu vực chính, trong nhà ở còn có những khu vực nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 13 1 0
Theo em, các công việc trong Hình 1.9 thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà Do Phuong Trinh Theo em, các công việc trong Hình 1.9 thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 22 1 0
Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự trước sau trong quy trình xây dựng nhà Do Phuong Trinh Em hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự trước sau trong quy trình xây dựng nhà - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 20 1 0
Bê tông được tạo ra như thế nào Do Phuong Trinh Bê tông được tạo ra như thế nào - Lời giải bài tập Công nghệ lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Công nghệ 6 15 1 0