Tìm kiếm

Lớp 9

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 74 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII (TIẾP THEO) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII (TIẾP THEO) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 65 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 46 8 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 45 10 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 36 9 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 31 4 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T2) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T2) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 48 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 40 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 35 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T2) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T2) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 26 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 31 4 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 9: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 9: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN HAI CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN MỘT ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 17 3 0