Tìm kiếm

Lớp 9

Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 55: Thực hành: Tính chất của gluxit 9 2 0
Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 54: Polime Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 54: Polime 6 2 0
Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 43: Thực hành: Tính chất của hiđrocacbon 5 2 0
Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên 8 3 0
Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 33: Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 33: Thực hành tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng 5 3 0
Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp) Quang Trung Giáo án môn Hóa học lớp 9 Bài 31: Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học (tiếp) 10 3 0
Giáo án Hóa học 9 tập huấn cả năm mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 9 tập huấn cả năm mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 85 23 1
Giáo án hóa học 9 STEM về hoạt động trải nghiệm làm nước rửa tay khô mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 9 STEM về hoạt động trải nghiệm làm nước rửa tay khô mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 290 16 15
Giáo án Hóa học 9 Lồng ghép các hiện tượng thực tế vào giảng dạy mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 9 Lồng ghép các hiện tượng thực tế vào giảng dạy mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 59 20 0
Giáo án Hóa học 9 chuyên đề về ô nhiễm môi trường mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 9 chuyên đề về ô nhiễm môi trường mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 54 9 0
Giáo án hóa học 9 chủ đề về axit mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 9 chủ đề về axit mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 421 11 4
Giáo án Hóa học 9 chủ đề tính chất của muối và phân bón hóa học Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 9 chủ đề tính chất của muối và phân bón hóa học-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 83 17 1