Tìm kiếm

Lớp 9

Giáo án Đại số 9: Thực hành máy tính bỏ túi mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9: Thực hành máy tính bỏ túi mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 131 3 0
Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 3) mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 3) mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 135 4 0
Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 2) mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 2) mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 157 3 0
Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 1) mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9: Ôn tập cuối năm ( tiết 1) mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 120 4 0
Giáo án Đại số 9: Ôn tập chương IV mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9: Ôn tập chương IV mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 100 4 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 8: Luyện tập mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 8: Luyện tập Giải bài toán bằng cách lập phương trình mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 65 5 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 8: Giải bài toán bằng cách lập phương trình mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 67 5 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 7: Luyện tập mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 7: Luyện tập Phương trình quy về phương trình bậc hai mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 68 3 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 81 2 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 6: Luyện tập mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 6: Luyện tập Hệ thức Vi - ét và ứng dụng mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 139 3 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 6: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 6: Hệ thức Vi - ét và ứng dụng mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 88 3 0
Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 5: Công thức nghiệm thu gọn mới nhất Quý Lê Xuân Giáo án Đại số 9 chương 4 bài 5: Công thức nghiệm thu gọn mới nhất – Bộ tài liệu Giáo án Toán học lớp 9 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 63 3 0