Tìm kiếm

Lớp 9

Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 42 14 0
Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 2 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 40 7 0
Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 28 11 0
Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 9 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 43 18 0
Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Tin học lớp 9 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 36 13 0
Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (trắc nghiệm - tự luận - 8 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Tin học lớp 9 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (trắc nghiệm - tự luận - 8 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 42 14 0
Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án Phạm Thị Thùy Trang Top 4 Đề thi Tin học lớp 9 Giữa học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 37 10 0
Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) Phạm Thị Thùy Trang Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 9 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 9 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 9. 57 25 0