Tìm kiếm

Lớp 9

Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 18 có đáp án: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 18 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 50 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 17 có đáp án: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 17 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 91 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 16 có đáp án: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 60 3 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 15 có đáp án: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 72 3 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14 có đáp án: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 49 3 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13 có đáp án: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 13 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 46 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 12 có đáp án: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 90 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 11 có đáp án: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 11:Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 85 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 10 có đáp án: Lý tưởng sống của thanh niên thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 54 3 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 9 có đáp án: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 111 4 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8 có đáp án: Năng động, sáng tạo thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8: Năng động, sáng tạo – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 115 3 0
Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 7 có đáp án: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc thúy hiền Trắc nghiệm GDCD 9 Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc – Bộ câu hỏi trắc nghiệm GDCD 9 Bài 7 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 177 3 0