Tìm kiếm

Lớp 9

Giáo án công nghệ 9 bài 1: Giới thiệu nghề nấu ăn mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 1: GIỚI THIỆU NGHỀ NẤU ĂN MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 109 6 2
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 118 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII (TIẾP THEO) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKII (TIẾP THEO) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 96 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 68 8 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 73 10 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 61 9 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 12: KIỂM TRA AN TOÀN MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 59 4 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T2) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T2) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 77 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 11: LẮP ĐẶT DÂY DẪN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 78 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T3) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 59 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T2) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T2) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 57 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T1) MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 9 BÀI 10: THỰC HÀNH: LẮP MẠCH ĐIỆN MỘT CÔNG TẮC BA CỰC ĐIỀU KHIỂN HAI ĐÈN (T1) MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 9 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 68 4 0