Tìm kiếm

Lớp 9

Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12 có đáp án: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 12: Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 200 3 0
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11 có đáp án: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 11: Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 159 3 0
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8 có đáp án: Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 8:Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 158 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7 có đáp án: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 7: Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 7 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 117 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6 có đáp án: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 6: Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 6 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 335 4 2
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5 có đáp án: Thực hành: Nối dây dẫn điện Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 5: Thực hành: Nối dây dẫn điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 5 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 496 4 9
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4 có đáp án: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 4: Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 4 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 505 4 8
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3 có đáp án: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 3: Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 3 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 651 4 10
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2 có đáp án: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 2 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 377 4 5
Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1 có đáp án: Giới thiệu nghề điện dân dụng Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 9 Bài 1: Giới thiệu nghề điện dân dụng – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 9 Bài 1 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 870 4 15