Tìm kiếm

Lớp 9

Lịch Sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 32: Xây dựng đất nước, đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976 - 1985) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 97 10 0
Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 9 Bài 22: Cao trào cách mạng tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 88 14 0
Lịch Sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 80 19 0
Lịch Sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 93 13 0
Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 9 Bài 21: Việt Nam trong những năm 1939 - 1945 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 239 10 0
Lịch Sử 9 Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 130 14 0
Lịch Sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 33: Việt Nam trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (từ năm 1986 đến năm 2000) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 91 12 0
Lịch Sử 9 Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau đại thắng xuân 1975 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 67 11 0
Lịch Sử 9 Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1973 - 1975) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 95 19 0
Lịch Sử 9 Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 29: Cả nước trực tiếp chiến đấu chống Mĩ, cứu nước (1965 - 1973) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 126 31 0
Lịch Sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 100 37 0
Lịch Sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 9 Bài 27: Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953-1954) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 9 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 83 21 0