Tìm kiếm

Lớp 8

Giáo án Toán học 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức mới nhất Gia Bảo Giáo án Toán học 8 Bài 4: Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức mới nhất 50 4 0
Giáo án Toán học 8 Tiết 23: Luyện tập rút gọn phân thức Gia Bảo Giáo án Toán học 8: Luyện tập rút gọn phân thức 64 3 0
Giáo án Toán học 8 Tiết 18: Luyện tập chia đa thức một biến đã sắp xếp Gia Bảo Giáo án Toán học 8: Luyện tập chia đa thức một biến đã sắp xếp 81 4 0
Giáo án Toán học 8 Bài 10, 11: Chia đơn thức cho đơn thức - Chia đa thức cho đơn thức Gia Bảo Giáo án Toán học 8 Bài 10, 11: Chia đơn thức cho đơn thức - Chia đa thức cho đơn thức 60 5 0
Giáo án Toán học 8 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp Gia Bảo Giáo án Toán học 8 Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp 59 4 0
Giáo án Toán hình 8: Ôn tập chương 4 Hình học Gia Bảo Giáo án Toán hình 8: Ôn tập chương 4 Hình học - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8: Ôn tập chương 4 Hình học chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 64 4 0
Giáo án Toán hình 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều Gia Bảo Giáo án Toán hình 8 Bài 7: Hình chóp đều và hình chóp cụt đều - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8 Bài 7 chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 88 7 0
Giáo án Toán hình 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng Gia Bảo Giáo án Toán hình 8 Bài 4: Hình lăng trụ đứng. Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8 Bài 4 chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 67 5 1
Giáo án Toán hình 8 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật Gia Bảo Giáo án Toán hình 8 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8 Bài 3 chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 68 5 0
Giáo án Toán hình 8 Bài 1: Hình hộp chữ nhật Gia Bảo Giáo án Toán hình 8 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8 Bài 1 chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 90 7 0
Giáo án Toán hình 8: Ôn tập chương 3 hình học Gia Bảo Giáo án Toán hình 8: Ôn tập chương 3 hình học - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8: Ôn tập chương 3 hình học chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 80 4 0
Giáo án Toán hình 8 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Gia Bảo Giáo án Toán hình 8 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng - Tài liệu giáo án Toán hình lớp 8 Bài 9 chọn lọc đầy đủ mới nhất theo mẫu Giáo án môn Toán chuẩn của Bộ Giáo dục. 75 3 0