Tìm kiếm

Lớp 8

Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Tin học 8 Học kì 2 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 26 19 0
Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (6 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (6 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 34 13 0
[Năm 2022] Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án (6 đề) Trần Thu Hạnh [Năm 2022] Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 2 có đáp án (6 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 34 16 0
Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 8 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 38 28 0
Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Tin học lớp 8 Học kì 1 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 38 20 0
Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (6 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 - 2022 có đáp án (6 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 74 14 0
[Năm 2021] Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề) Trần Thu Hạnh [Năm 2021] Đề thi Tin học lớp 8 Giữa học kì 1 có đáp án (6 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 37 17 0
Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 8 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 8 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 8. 113 24 0