Tìm kiếm

Lớp 8

GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 85 17 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP PHẦN HKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP PHẦN HKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 81 13 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP GHKII MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 138 11 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 86 25 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ: ĐỒ DÙNG LOẠI ĐIỆN – QUANG MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 123 8 1
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ CƠ KHÍ MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ CƠ KHÍ MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 65 3 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 CHỦ ĐỀ: TRUYỀN VÀ BIẾN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 151 5 5
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 51: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 51: THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ LẤY ĐIỆN CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 76 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 50: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 50: ĐẶC ĐIỂM VÀ CẤU TẠO CỦA MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 201 5 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 49: THỰC HÀNH TÍNH TOÁN ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG GIA ĐÌNH MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 49: THỰC HÀNH TÍNH TOÁN ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ TRONG GIA ĐÌNH MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 79 4 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 48: SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 48: SỬ DỤNG HỢP LÍ ĐIỆN NĂNG MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 86 7 0
GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 46: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA MỚI NHẤT - CV5555 Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 8 BÀI 46: MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA MỚI NHẤT - CV5555 - Tài liệu Giáo án Công nghệ 8 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 95 5 0