Tìm kiếm

Lớp 8

Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 58 có đáp án: Thiết kế mạch điện Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 58: Thiết kế mạch điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 58 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 92 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55 có đáp án: Sơ đồ điện Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 55: Sơ đồ điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 55 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 43 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 53 có đáp án: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 53 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 36 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 51 có đáp án: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 51: Thiết bị đóng - cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 51 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 34 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 50 có đáp án: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 50 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 37 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 48 có đáp án: Sử dụng hợp lý điện năng Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 48: Sử dụng hợp lý điện năng – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 48 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 49 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 46 có đáp án: Máy biến áp một pha Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 46: Máy biến áp một pha – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 46 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 46 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 44 có đáp án: Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 44: Đồ dùng loại Điện- Cơ : Quạt điện, máy bơm nước – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 44 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 82 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 42 có đáp án: Bếp điện, nồi cơm điện Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 42: Bếp điện, nồi cơm điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 42 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 64 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41 có đáp án: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 41: Đồ dùng loại Điện - Nhiệt : Bàn là điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 41 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 56 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 39 có đáp án: Đèn huỳnh quang Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 39: Đèn huỳnh quang – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 39 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 47 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 38 có đáp án: Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 8 Bài 38: Đồ dùng loại điện - quang: Đèn sợi đốt – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 8 Bài 38 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 66 4 0