Tìm kiếm

Lớp 8

Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 31: Ôn tập: Lịch sử Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 100 15 0
Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 94 13 0
Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 29: Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 71 18 0
Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 28: Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 107 8 0
Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 78 9 0
Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 26: Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 70 14 0
Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) Kiều Mỹ Tâm Lịch Sử 8 Bài 25: Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử lớp 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án. 67 16 0
Lịch Sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 8 Bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873 – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 105 14 0
Lịch Sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 8 Bài 23: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 76 9 0
Lịch Sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 8 Bài 22: Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 98 9 0
Lịch Sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 8 Bài 21: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 109 14 0
Lịch Sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) Kiều Mỹ Tâm Lịch sử 8 Bài 20: Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) – Tóm tắt lý thuyết Lịch sử 8 ngắn gọn, chi tiết và bộ câu hỏi trắc nghiệm theo bài học có đáp án 72 12 0