Tìm kiếm

Lớp 8

Giáo án hóa học 8 học kì 2 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 học kì 2 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 179 113 0
Giáo án hóa học 8 chủ đề dung dịch mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 chủ đề dung dịch mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 167 12 1
Giáo án hóa học 8 HK 2 theo công văn 5512 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 HK 2 theo công văn 5512 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 134 113 0
Giáo án hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 bài 41: Độ tan của một chất trong nước mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 59 2 0
Giáo án điện tử hóa học 8 bài 36: nước mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử hóa học 8 bài 36: nước mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 73 32 0
Giáo án hóa học 8 bài 31: Tính chất ứng dụng của hidro mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 bài 31: Tính chất ứng dụng của hidro mới nhất– Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 63 4 0
Giáo án hóa học 8 bài 24: Tính chất của oxi mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 bài 24: Tính chất của oxi mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 55 5 0
Giáo án hóa 8 chủ đề oxi mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa 8 chủ đề oxi mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 62 6 1
Bài tập ôn tập học kì 1 môn hóa học 8 chọn lọc Trang Nguyễn Bài tập ôn tập học kì 1 môn hóa học 8 chọn lọc-Tài liệu các dạng bài tập môn Hóa học lớp 8 chọn lọc 79 3 0
Giáo án hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 bài 21: Tính theo công thức hóa học mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 60 3 0
Giáo án hóa học 8 bài 18 : Mol mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 8 bài 18 : Mol mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 108 5 1
Giáo án hóa 8 bài 15: định luật bảo toàn khối lượng mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa 8 bài 15: định luật bảo toàn khối lượng mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 106 10 0