Tìm kiếm

Lớp 8

Trắc nghiệm Bài luyện tập 8 có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Bài luyện tập 8 - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 248 4 1
Trắc nghiệm Pha chế dung dịch có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Pha chế dung dịch - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 160 5 0
Trắc nghiệm Nồng độ dung dịch có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Nồng độ dung dịch - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 209 5 0
Trắc nghiệm Độ tan của một chất trong nước có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Độ tan của một chất trong nước - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 225 4 0
Trắc nghiệm Dung dịch có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Dung dịch - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 143 3 0
Trắc nghiệm Bài luyện tập 7 có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Bài luyện tập 7 - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 105 4 0
Trắc nghiệm Axit - Bazơ - Muối có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Axit - Bazơ - Muối - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 165 3 0
Trắc nghiệm Nước có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Nước - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 109 4 0
Trắc nghiệm Bài luyện tập 6 có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Bài luyện tập 6 - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 82 4 0
Trắc nghiệm Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Điều chế khí hiđro - Phản ứng thế - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 114 5 0
Trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa - khử có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Phản ứng oxi hóa - khử - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 86 4 0
Trắc nghiệm Tính chất - Ứng dụng của hiđro có đáp án – Hóa học lớp 8 Admin Vietjack Trắc nghiệm Tính chất - Ứng dụng của hiđro - Hóa học lớp 8 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 134 4 0