Tìm kiếm

Lớp 7

Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 56 có đáp án: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 56: Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thủy sản – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 56 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 156 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 55 có đáp án: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 55: Thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thủy sản – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 55 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 182 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 54 có đáp án: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản ( tôm, cá) Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 54: Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thủy sản ( tôm, cá) – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 54 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 241 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 52 có đáp án: Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 52: Thức ăn của động vật thủy sản (tôm, cá) – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 52 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 191 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 50 có đáp án: Môi trường nuôi thủy sản Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 50: Môi trường nuôi thủy sản – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 50 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 89 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 49 có đáp án: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 49: Vai trò, nhiệm vụ của nuôi thủy sản – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 49 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 114 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 47 có đáp án: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 47: Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 47 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 131 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 46 có đáp án: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 46: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 46 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 78 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 45 có đáp án: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 45: Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 45 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 178 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 44 có đáp án: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 44: Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 44 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 106 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 40 có đáp án: Sản xuất thức ăn vật nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 40: Sản xuất thức ăn vật nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 40 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 151 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 39 có đáp án: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi Admin Vietjack Trắc nghiệm Công nghệ 7 Bài 39: Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 7 Bài 39 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 124 5 0