Tìm kiếm

Lớp 7

Giáo án Lịch sử 7 cả năm theo hướng phát triển năng lực học sinh mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 cả năm theo hướng phát triển năng lực học sinh mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 72 257 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 30 Tổng kết mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 30 Tổng kết mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 64 4 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 29 Ôn tập chương V và VI mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 29 Ôn tập chương V và VI mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 59 5 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX tiết 1 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX tiết 1 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 54 5 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX tiết 2 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 28 Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối TK XVIII- nửa đầu TK XIX tiết 2 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 74 4 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn tiết 2 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn tiết 2 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 47 5 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn tiết 1 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 27 Chế độ phong kiến nhà Nguyễn tiết 1 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 32 6 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 48 5 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 3 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 3 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 45 6 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 2 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 2 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 39 4 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 1 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 25 phong trào Tây Sơn tiết 1 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 42 9 0
Giáo án Lịch sử 7 Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đảng Ngoài thế kỉ XVIII mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 7 Bài 24 Khởi nghĩa nông dân Đảng Ngoài thế kỉ XVIII mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 7 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 32 4 0