Tìm kiếm

Tìm kiếm

2x5/4 có là một hỗn số không? Vì sao Quý Lê Xuân 2x5/4 có là một hỗn số không? Vì sao - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 0 1 0
Tròn nói mỗi bạn được 1 cái bánh và 1/2 cái bánh. Em có đồng ý với Tròn không Quý Lê Xuân Tròn nói mỗi bạn được 1 cái bánh và 1/2 cái bánh. Em có đồng ý với Tròn không - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 2 1 0
Viết phân số biểu thị phần bánh của mỗi bạn Quý Lê Xuân Viết phân số biểu thị phần bánh của mỗi bạn - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 4 1 0
Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh 31/32 và -5/57 Quý Lê Xuân Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh 31/32 và -5/57 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 2 1 0
So sánh các phân số sau 7/10 và 11/15; -1/8 và -5/24 Quý Lê Xuân So sánh các phân số sau 7/10 và 11/15; -1/8 và -5/24 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 2 2 0
Tình huống mở đầu Đề giải quyết tình huống mở đầu, ta cần so sánh 3/4 và 5/6 Quý Lê Xuân Tình huống mở đầu Đề giải quyết tình huống mở đầu, ta cần so sánh 3/4 và 5/6 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 3 2 0
Tìm dấu thích hợp (>, <) thay cho dấu ?; -2/9 ? -7/9; 5/7 ? -10/7 Quý Lê Xuân Tìm dấu thích hợp (>, <) thay cho dấu ?; -2/9 ? -7/9; 5/7 ? -10/7 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 6 1 0
Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu Quý Lê Xuân Em hãy nhắc lại quy tắc so sánh hai phân số có cùng mẫu - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 8 1 0
Quy đồng mẫu các phân số -3/4; 5/9; 2/3 Quý Lê Xuân Quy đồng mẫu các phân số -3/4; 5/9; 2/3 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 6 1 0
Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số -3/5 và -1/2 Quý Lê Xuân Tương tự HĐ1, em hãy quy đồng mẫu hai phân số -3/5 và -1/2 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 14 1 0
Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số 5/6 và 7/4 Quý Lê Xuân Em thực hiện các yêu cầu sau để quy đồng mẫu hai phân số 5/6 và 7/4 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 7 1 0
Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên Quý Lê Xuân Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 7 2 0