Tìm kiếm

Tìm kiếm

Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56 có đáp án: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 56: Thực hành: Xây dựng kế hoạch kinh doanh - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 56 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 174 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55 có đáp án: Quản lý doanh nghiệp Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 55: Quản lý doanh nghiệp - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 55 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 119 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54 có đáp án: Thành lập doanh nghiệp Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 54: Thành lập doanh nghiệp - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 54 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 149 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53 có đáp án: Xác định kế hoạch kinh doanh Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 53 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 106 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 52 có đáp án: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 52: Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 52 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 80 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51 có đáp án: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 51 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 88 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 50 có đáp án: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 50 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 113 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 49 có đáp án: Bài mở đầu Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 49: Bài mở đầu - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 49 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 78 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 48 có đáp án: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 48 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 133 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 47 có đáp án: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 47: Thực hành: Làm sữa chua hoặc sữa đậu nành (đậu tương) bằng phương pháp đơn giản - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 47 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 72 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 46 có đáp án: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 46: Chế biến sản phẩm chăn nuôi, thủy sản - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 46 Bài 46 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 92 5 0
Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 45 có đáp án: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Công nghệ 10 Bài 45: Thực hành: Chế biến xi rô từ quả - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 10 Bài 45 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 83 5 0