Tìm kiếm

Tìm kiếm

Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 72:Trả bài viết số 5 chuyện chức đền Tản Viên damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 72:Trả bài viết số 5 chuyện chức đền Tản Viên – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 48 7 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 71:Trả bài viết số 5 damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 71:Trả bài viết số 5 – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 72 4 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 70: Những yêu cầu về sử dụng tiếng việt damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 70: Những yêu cầu về sử dụng tiếng việt – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 34 7 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 68, 69: Tựa trích diễm thi tập damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 68, 69: Tựa trích diễm thi tập – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 51 9 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 67: Hiền tài là nguyên khí quốc gia damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 67: Hiền tài là nguyên khí quốc gia – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 74 8 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 65, 66: Đại cáo bình ngô damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 65, 66: Đại cáo bình ngô – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 69 6 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 63: Tóm tắt văn bản thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 63: Tóm tắt văn bản thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 153 6 1
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 62: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 62: Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 58 4 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 61: Phương pháp thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 61: Phương pháp thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 119 5 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 60: Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 60: Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 65 6 1
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 59: Lập dàn ý văn bản thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 59: Lập dàn ý văn bản thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 71 7 0
Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 58: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh damthanduc98 Giáo án ngữ văn lớp 10 Tiết 58: Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh – Bộ tài liệu Giáo án ngữ văn lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 66 7 0