Tìm kiếm

Tìm kiếm

Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau – Kết nối tri thức Quý Lê Xuân Toán lớp 6 Bài 23: Mở rộng phân số. Phân số bằng nhau | Kết nối tri thức Giải Toán lớp 6 chi tiết - Tuyển chọn lời giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết Kết nối tri thức với cuộc sống giúp học sinh làm bài tập Toán 6. 14 17 0
Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền Quý Lê Xuân Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 22 1 0
Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể Quý Lê Xuân Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 22 1 0
Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản Quý Lê Xuân Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 19 1 0
Rút gọn các phân số sau -12/-4; 7/-35; -9/27 Quý Lê Xuân Rút gọn các phân số sau -12/-4; 7/-35; -9/27 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 22 1 0
Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương 8/-11; -5/-9 Quý Lê Xuân Viết mỗi phân số sau đây thành phân số bằng nó và có mẫu dương 8/-11; -5/-9 - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 24 1 0
Thay dấu ? bằng số thích hợp 1/2 = ?/8; -6/9 = 18/? Quý Lê Xuân Thay dấu ? bằng số thích hợp 1/2 = ?/8; -6/9 = 18/? - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 25 2 0
Hoàn thành bảng sau Quý Lê Xuân Hoàn thành bảng sau - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 26 1 0
Việt đang chơi trò chơi dò đường. Biết rằng Việt chỉ được phép di chuyển giữa Quý Lê Xuân Việt đang chơi trò chơi dò đường. Biết rằng Việt chỉ được phép di chuyển giữa - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 21 2 0
Trong các phân số 11/23; -24/15, phân số nào là phân số tối giản Quý Lê Xuân Trong các phân số 11/23; -24/15, phân số nào là phân số tối giản - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 14 1 0
Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất Quý Lê Xuân Tìm những cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau và sử dụng tính chất - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 22 1 0
Chia cả tử và mẫu của phân số -28/21 cho 7 ta được phân số nào Quý Lê Xuân Chia cả tử và mẫu của phân số -28/21 cho 7 ta được phân số nào - Lời giải bài tập Toán lớp 6 Kết nối tri thức Tập 1, Tập 2 chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán 6 14 1 0