Tìm kiếm

Lớp 5

[Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) Phạm Thị Phương [Năm 2022] Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 8 15 0
Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) Phạm Thị Phương Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 2 năm 2021 - 2022 (15 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5 6 30 0
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề) Phạm Thị Phương Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2021 theo Thông tư 22 chọn lọc (19 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 14 41 0
Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2021 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất Phạm Thị Phương Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2021 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 15 28 0
[Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) Phạm Thị Phương [Năm 2021] Đề thi Học kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 23 19 0
Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất Phạm Thị Phương Bộ 17 Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 theo Thông tư 22 tải nhiều nhất – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 22 28 0
Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) Phạm Thị Phương Bộ Đề thi Toán lớp 5 Học kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 14 38 0
[Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) Phạm Thị Phương [Năm 2021] Đề thi Giữa kì 1 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 20 16 0
Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) Phạm Thị Phương Bộ Đề thi Toán lớp 5 Giữa kì 1 năm 2021 - 2022 (15 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Toán học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Toán học 5. 23 28 0
Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Học kì 2 Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 5. 78 23 1
Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Học kì 1 Tin học lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 5. 95 23 2
Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (10 đề) Nguyễn Thanh Trúc Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022 có đáp án (10 đề) ) – Tổng hợp bộ đề thi Tiếng Việt lớp 5 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tiếng Việt lớp 5. 70 59 0