Tìm kiếm

Lớp 12

Đề thi Tin học 12 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Tin học 12 Học kì 2 năm 2021 - 2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 64 22 2
Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 12 năm 2022 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 73 28 1
Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 2 Tin học 12 năm 2021 - 2022 (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 49 12 2
Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Tin học 12 Học kì 1 năm 2021 - 2022 có đáp án (5 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 61 20 1
Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 12 năm 2021 có ma trận có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 59 28 0
Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2021 - 2022 (4 đề) Trần Thu Hạnh Đề thi Giữa kì 1 Tin học 12 năm 2021 - 2022 (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 12 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 12. 95 7 1