Tìm kiếm

Lớp 12

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12 có đáp án: Water Sports Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 12: Water Sports - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 122 18 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16 có đáp án: The Association of Southeast Asian Nations Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 16: The Association of Southeast Asian Nations - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 16 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 46 19 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 15 có đáp án: Women in Society Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 15: Women in Society - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 15 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 49 17 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 14 có đáp án: International Organizations Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 14: International Organizations - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 14 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 63 19 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 13 có đáp án: The 22nd SEA Games Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 13: The 22nd SEA Games - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 13 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 56 20 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 11 có đáp án: Books Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 11: Books - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 34 19 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10 có đáp án: Endangered Species Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 10: Endangered Species - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 51 19 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9 có đáp án: Deserts Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 9: Deserts - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 42 18 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 8 có đáp án: Life in the future Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 8: Life in the future - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 32 17 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 7 có đáp án: Economic Reforms Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 7: Economic Reforms - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 7 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 28 21 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 có đáp án: Future Jobs Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 6 : Future Jobs - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 6 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 91 21 0
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5 có đáp án: Higher Education Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 Unit 5: Higher Education - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 Unit 5 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 95 19 1