Tìm kiếm

Lớp 12

Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 10 có đáp án: Lifelong learning Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 10: Lifelong learning - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 200 20 5
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 9 có đáp án: Choosing a career Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 9: Choosing a career - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 9 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 170 19 8
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8 có đáp án: The world of work Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 8: The world of work - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 160 20 7
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 7 có đáp án: Artificial intelligence Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 7: Artificial intelligence - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 192 20 5
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 6 có đáp án: Endangered species Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 6: Endangered species - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 202 19 7
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 5 có đáp án: Cultural identity Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 5: Cultural identity - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 773 24 23
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4 có đáp án: The mass media Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 4: The mass media -Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 1608 23 60
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 3 có đáp án: The green movement Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 3: The green movement - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 3 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 1391 21 47
Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 1 có đáp án: Life stories Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tiếng Anh 12 mới Unit 1: Life stories - Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 1 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 2005 19 54
Bài tập ôn thi Tiếng Anh 12 giữa kì I - Tiếng Anh lớp 12 Nga Vũ Bài tập ôn thi Tiếng Anh 12 giữa kì I - Bộ tài liệu ôn tập Tiếng Anh lớp 12 chọn lọc 84 14 6
Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 12 Nga Vũ Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Tiếng Anh lớp 12 - Tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh 12 chọn lọc 149 65 21
80 câu trắc nghiệm Tiếng Anh dạng bài Sentence Combining chọn lọc. Nga Vũ 80 câu trắc nghiệm Tiếng Anh dạng bài Sentence Combining chọn lọc - Bộ bài tập trắc nghiệm môn Tiếng Anh lớp 12 chọn lọc 82 10 0