Tìm kiếm

Lớp 12

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 28 có đáp án: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 28: Mạng điện sản xuất quy mô nhỏ – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 28 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 153 4 0
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26 có đáp án: Động cơ không đồng bộ ba pha Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 26: Động cơ không đồng bộ ba pha – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 26 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 101 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25 có đáp án: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 25: Máy điện xoay chiều ba pha - Máy biến áp ba pha – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 25 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 108 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 23 có đáp án: Mạch điện xoay chiều ba pha Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 23: Mạch điện xoay chiều ba pha – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 23 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 93 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22 có đáp án: Hệ thống điện quốc gia Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 22: Hệ thống điện quốc gia – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 22 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 75 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20 có đáp án: Máy thu hình Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 20: Máy thu hình – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 20 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 54 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19 có đáp án: Máy thu thanh Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 19: Máy thu thanh – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 19 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 51 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18 có đáp án: Máy tăng âm Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 18: Máy tăng âm – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 18 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 70 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17 có đáp án: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 17: Khái niệm về hệ thống thông tin và viễn thông – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 17 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 132 5 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 có đáp án: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 15 có đáp án: Mạch điều khiển tốc độ động cơ điện xoay chiều một pha – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 15 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 71 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14 có đáp án: Mạch điều khiển tín hiệu Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 14: Mạch điều khiển tín hiệu – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 14 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 103 4 1
Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13 có đáp án: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 13: Khái niệm về mạch điện tử điều khiển – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 12 Bài 13 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 130 4 2