Tìm kiếm

Lớp 12

Giáo án Lịch Sử 12 HK II Nga Vũ Giáo án Lịch Sử 12 HK II - Bộ tài liệu Giáo án Lịch Sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 40 40 0
Giáo án Lịch sử 12 Ôn tập học kì 1 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Ôn tập học kì 1 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 58 3 0
Giáo án Lịch sử 12 kiểm tra 1 tiết ôn tập chương mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 kiểm tra 1 tiết ôn tập chương mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 96 9 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 27 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 27 Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 54 3 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 26 Đât nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 26 Đât nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 66 7 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 24 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 24 Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975 mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 76 3 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 23 Khôi phục và phát triển kinh tế- xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 48 6 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 22 Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 54 9 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 21 Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 21 Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 47 8 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 20 Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 40 7 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 19 Bước phát triển của kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 19 Bước phát triển của kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 46 5 0
Giáo án Lịch sử 12 Bài 18 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Lịch sử 12 Bài 18 Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Lịch sử lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 71 6 0