Tìm kiếm

Lớp 12

Trắc nghiệm Ôn học kì 2 có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Ôn học kì 2 - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 306 10 5
Trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Hóa học và vấn đề môi trường - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 195 5 1
Trắc nghiệm Nhận biết một số chất vô cơ có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Nhận biết một số chất vô cơ - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 223 6 2
Trắc nghiệm Tính chất hóa học của Crom (Cr) có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Tính chất hóa học của Crom (Cr) - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 224 2 1
Trắc nghiệm Tính chất hóa học của Sắt (Fe) có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Tính chất hóa học của Sắt (Fe) - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 207 4 1
Trắc nghiệm Crom (Cr) có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Crom (Cr) - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 104 5 0
Trắc nghiệm Hợp kim của sắt có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Hợp kim của sắt - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 157 7 2
Trắc nghiệm Hợp chất của sắt có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Hợp chất của sắt - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 115 6 0
Trắc nghiệm Sắt (Fe) có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Sắt (Fe) - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 181 7 0
Trắc nghiệm Tính chất của nhôm có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Tính chất của nhôm - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 131 7 0
Trắc nghiệm Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 169 7 0
Trắc nghiệm Nhôm (Al) có đáp án – Hóa học lớp 12 Giang Trắc nghiệm Nhôm (Al) - Hóa học lớp 12 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 118 9 0