Tìm kiếm

Lớp 11

Trắc nghiệm Đề kiểm tra chương 1 Hình học có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Đề kiểm tra chương 1 Hình học - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 127 11 3
Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Ôn tập chương 1 - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 143 11 1
Trắc nghiệm Phép đồng dạng có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép đồng dạng - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 73 3 1
Trắc nghiệm Phép vị tự có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép vị tự - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 156 12 2
Trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 52 5 1
Trắc nghiệm Phép quay có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép quay - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 71 9 1
Trắc nghiệm Phép đối xứng tâm có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép đối xứng tâm - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 103 10 2
Trắc nghiệm Phép đối xứng tâm có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép đối xứng tâm - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 88 10 0
Trắc nghiệm Phép đối xứng trục có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép đối xứng trục - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 89 9 2
Trắc nghiệm Phép biến hình - Phép tịnh tiến có đáp án – Toán lớp 11 Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Phép biến hình - Phép tịnh tiến - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 144 7 1
Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có đáp án – Toán lớp 11 (Phần 3) Do Phuong Trinh Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 86 10 1
Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm có đáp án – Toán lớp 11 (Phần 2) Do Phuong Trinh Trắc nghiệm Ôn tập cuối năm - Toán lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Toán lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 69 13 1