Tìm kiếm

Lớp 11

Giáo án công nghệ 11 ôn tập giữa HKII mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 ÔN TẬP HKII MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 42 4 0
Giáo án công nghệ 11 ôn tập HKII mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 ÔN TẬP HKI MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 35 6 0
Giáo án công nghệ 11 ôn tập giữa HKI mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 ÔN TẬP GHKI MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 53 4 0
Giáo án công nghệ 11 bài 38. thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 38. THỰC HÀNH: VẬN HÀNH VÀ BẢO DƯỠNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 85 4 0
Giáo án công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện (t2) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 36: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY PHÁT ĐIỆN (T2) MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 49 5 0
Giáo án công nghệ 11 bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp (t1) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 36: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO MÁY NÔNG NGHIỆP (T1) MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 49 5 0
Giáo án công nghệ 11 bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 35: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO TÀU THỦY MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 50 3 0
Giáo án công nghệ 11 bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 34: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG DÙNG CHO XE MÁY MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 51 3 0
Giáo án công nghệ 11 bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ôtô mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 33: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG  DÙNG CHO ÔTÔ MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 40 7 0
Giáo án công nghệ 11 bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 32: KHÁI QUÁT VỀ ỨNG DỤNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 54 4 0
Giáo án công nghệ 11 bài 31: thực hành: Tìm hiểu cấu tạocủa động cơ đốt trong (t2) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 31: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CẤU TẠOCỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (T2) MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 48 4 0
Giáo án công nghệ 11 bài 31: thực hành: Tìm hiểu cấu tạo của động cơ đốt trong (t1) mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 11 BÀI 31: THỰC HÀNH: TÌM HIỂU CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (T1) MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 11 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 48 4 0