Tìm kiếm

Lớp 11

Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37 có đáp án: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 37: Động cơ đốt trong dùng cho máy phát điện – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 37 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 118 3 1
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36 có đáp án: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 36: Động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 36 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 151 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 35 có đáp án: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 35: Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 35 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 152 3 1
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34 có đáp án: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 34: Động cơ đốt trong dùng cho xe máy – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 34 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 105 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 33 có đáp án: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 33: Động cơ đốt trong dùng cho ô tô – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 33 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 140 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32 có đáp án: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 32: Khái quát về ứng dụng của động cơ đốt trong – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 32 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 97 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 30 có đáp án: Hệ thống khởi động Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 30: Hệ thống khởi động – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 30 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 67 4 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 29 có đáp án: Hệ thống đánh lửa Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 29: Hệ thống đánh lửa – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 29 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 77 4 3
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28 có đáp án: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 28: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 28 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 62 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27 có đáp án: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 27: Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 27 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 75 4 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26 có đáp án: Hệ thống làm mát Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 26: Hệ thống làm mát – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 26 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 153 3 2
Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 25 có đáp án: Hệ thống bôi trơn Quý Lê Xuân Trắc nghiệm Công nghệ 11 Bài 25: Hệ thống bôi trơn – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Công nghệ lớp 11 Bài 25 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 104 4 4