Tìm kiếm

Lớp 11

Giáo án hóa 11 bài 15: Cacbon và hợp chất của cacbon mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa 11 bài 15: Cacbon và hợp chất của cacbon mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 8 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 545 5 6
Giáo án Hóa học 11 bài 41: phenol mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11 bài 41: phenol mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 111 5 1
Giáo án Hóa học 11baì 44 :Andehit Xeton mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11baì 44 :Andehit Xeton mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 121 3 0
Giáo án Hóa học 11 Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11 Bài 38: Hệ thống hóa về hidrocacbon mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 101 16 0
Giáo án hóa học 12 bài 35: Benzen và đồng đẳng một số hidrocacbon thơm khác mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 12 bài 35: Benzen và đồng đẳng một số hidrocacbon thơm khác mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 88 17 0
Giáo án hóa học 11 bài 35: bezen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 11 bài 35: bezen và đồng đẳng. Một số hidrocacbon thơm khác mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 12 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 83 17 0
Giáo án Hóa học 11 bài: 30 Ankadien mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11 bài: 30 Ankadien mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 77 8 0
Giáo án hóa học 11 Bài 27:Luyện tập Ankan và xicloankan mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa học 11 Bài 27:Luyện tập Ankan và xicloankan mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 88 4 0
Giáo án Hóa học 11 bài 12: Phân bón Hóa học mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11 bài 12: Phân bón Hóa học mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 202 4 3
Giáo án Hóa học 11 bài 44: andehit va xeton mới nhất Trang Nguyễn Giáo án Hóa học 11 bài 44: andehit va xeton mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 116 4 0
Giáo án môn Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (tiết 2) Oanh Giáo án môn Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li (tiết 2)-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 83 11 0
Giáo án môn Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li mới nhất Oanh Giáo án Hóa 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li mới nhất- Tài liệu Giáo án môn Hóa lớp 11 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất 152 15 0