Tìm kiếm

Lớp 11

Trắc nghiệm Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Bài thực hành 6: Tính chất của andehit và axit cacboxylic - Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 112 2 0
Trắc nghiệm Luyện tập: Andehit, Axit cacboxylic có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Luyện tập: Andehit, Axit cacboxylic - Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 92 7 0
Trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Axit cacboxylic có đáp án - Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 87 7 0
Trắc nghiệm Andehit có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Andehit - Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 74 6 0
Trắc nghiệm Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Bài thực hành 5: Tính chất của etanol, glixerol và phenol - Hóa học 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 98 3 0
Trắc nghiệm Phenol có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Phenol - Hóa học 11– Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 59 7 0
Trắc nghiệm Ancol có đáp án – Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Ancol - Hóa học 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 46 6 0
Trắc nghiệm Hệ thống hóa về hidrocacbon có đáp án - Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Hệ thống hóa về hidrocacbon - Hóa học 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 51 6 0
Trắc nghiệm Luyện tập: Hidrocacbon thơm có đáp án – Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Luyện tập: Hidrocacbon thơm - Hóa học 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 40 5 0
Trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng có đáp án – Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Benzen và đồng đẳng có đáp án – Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 77 5 0
Trắc nghiệm Luyện tập: Ankin có đáp án – Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Luyện tập: Ankin – Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 50 7 0
Trắc nghiệm Ankin có đáp án – Hóa học lớp 11 Kiều Mỹ Tâm Trắc nghiệm Ankin – Hóa học lớp 11 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hóa học 11 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 52 6 0