Tìm kiếm

Lớp 10

Đề thi học kì 1 Tin học 10 có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề thi học kì 1 Tin học 10 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 70 21 1
Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 10 năm 2022 có ma trận, có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề thi Giữa kì 2 Tin học lớp 10 năm 2022 có ma trận, có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 39 26 0
Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2021 có ma trận, có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề thi Giữa kì 1 Tin học lớp 10 năm 2021 có ma trận, có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 65 30 1
Đề thi học kì 2 Tin học 10 có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề thi học kì 2 Tin học 10 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 46 22 2
Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 2 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 30 27 0
Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2021-2022 có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề thi Tin học 10 Giữa kì 1 năm 2021-2022 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 78 25 1
Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề) Huyền Thương Đề kiểm tra Tin học 10 Giữa học kì 1 có đáp án (4 đề) – Tổng hợp bộ đề thi Tin học lớp 10 học kì 1, học kì 2 chọn lọc giúp học sinh ôn luyện và đạt điểm cao trong bài thi Tin học 10. 42 22 0