Tìm kiếm

Lớp 10

Giáo án công nghệ 10 bài 54: Thành lập doanh nghiệp mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 54: THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 42 9 0
Giáo án công nghệ 10 bài 53: Xác định kế hoạch kinh doanh mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 53: XÁC ĐỊNH KẾ HOẠCH KINH DOANH MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 42 9 0
Giáo án công nghệ 10 bài 52: Thực hành: lựa chọn lĩnh vực kinh doanh mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 52: THỰC HÀNH: LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 39 9 0
Giáo án công nghệ 10 bài 51: Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 51: LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 46 7 0
Giáo án công nghệ 10 bài 50: Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 50: DOANH NGHIỆP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 53 9 0
Giáo án công nghệ 10 bài 49: Bài mở đầu mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 49: BÀI MỞ ĐẦU MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 53 8 0
Giáo án công nghệ 10 bài 48: Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 48: CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CÂY CÔNG NGHIỆP VÀ LÂM SẢN MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 57 9 0
Giáo án công nghệ 10 bài 45: Thực hành chế biến xi rô từ quả mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 45: THỰC HÀNH CHẾ BIẾN XI RÔ TỪ QUẢ MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 50 6 0
Giáo án công nghệ 10 bài 44: Chế biến lương thực, thực phẩm mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 44: CHẾ BIẾN  LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 48 8 0
Giáo án công nghệ 10 bài 42: Bảo quản lương thực, thực phẩm mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 42: BẢO QUẢN LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 69 9 1
Giáo án công nghệ 10 bài 41: Bảo quản hạt, củ làm giống mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 41: BẢO QUẢN HẠT, CỦ LÀM GIỐNG MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 59 8 2
Giáo án công nghệ 10 bài 40: Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản mới nhất Huỳnh Huy GIÁO ÁN CÔNG NGHỆ 10 BÀI 40: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA CÔNG TÁC BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN MỚI NHẤT - Tài liệu Giáo án Công nghệ 10 theo mẫu Giáo án môn Công nghệ chuẩn của Bộ Giáo dục. 148 9 1