Tìm kiếm

Lớp 10

Trắc nghiệm Ôn tập phần làm văn có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Ôn tập phần làm văn - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 100 4 0
Trắc nghiệm Tổng kết phần văn học có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Tổng kết phần văn học - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 85 4 0
Trắc nghiệm Viết quảng cáo có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Viết quảng cáo - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 74 4 0
Trắc nghiệm Luyện tập viết đoạn văn nghị luận có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Luyện tập viết đoạn văn nghị luận - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 54 5 0
Trắc nghiệm Ôn tập phần Tiếng Việt có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Ôn tập phần Tiếng Việt - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 74 4 0
Trắc nghiệm Các thao tác nghị luận có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Các thao tác nghị luận - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 41 4 0
Trắc nghiệm Nội dung và hình thức của văn bản văn học có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Nội dung và hình thức của văn bản văn học - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 40 5 0
Trắc nghiệm Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 30 5 0
Trắc nghiệm Văn bản văn học có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Văn bản văn học - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 34 5 0
Trắc nghiệm Thề nguyền (trích Truyện Kiều) có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Thề nguyền (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 41 4 0
Trắc nghiệm Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều) - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 52 5 0
Trắc nghiệm Lập luận trong văn nghị luận có đáp án – Ngữ văn lớp 10 Hoài Phạm Thị Thu Trắc nghiệm Lập luận trong văn nghị luận - Ngữ văn lớp 10 – Bộ câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 10 có đáp án, chọn lọc mới đầy đủ các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng. 42 4 0