Tìm kiếm

Lớp 10

Giáo án hóa 10 bài 22: Clo mới nhất Trang Nguyễn Giáo án hóa 10 bài 22: Clo mới nhất-Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 132 3 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 26. Luyện tập clo, axit clohidric mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 26. Luyện tập clo, axit clohidric mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 79 16 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 26. Luyện tập nhóm halogen mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 26. Luyện tập nhóm halogen mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 66 20 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 :Bài 23. Hidro clorua- axit clohidric và muối clorua T2 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 :Bài 23. Hidro clorua- axit clohidric và muối clorua T2 mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 82 30 1
Giáo án điện tử Hóa học 10 :Bài 23. Hidro clorua- axit clohidric và muối clorua T1 mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 :Bài 23. Hidro clorua- axit clohidric và muối clorua T1 mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 84 13 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 22: Clo mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 22: Clo mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 91 19 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 12: liên kết ion-tinh thể ion mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 12: liên kết ion-tinh thể ion mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 253 29 4
Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 11: luyên tập bảng tuần hoàn hóa học, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 11: luyên tập bảng tuần hoàn hóa học, sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 301 17 12
Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 151 25 0
Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 8: sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 bài 8: sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 109 20 1
Giáo án điện tử hóa học 10 Bai 6: luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử hóa học 10 Bai 6: luyện tập cấu tạo vỏ nguyên tử mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 146 17 1
Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử mới nhất Trang Nguyễn Giáo án điện tử Hóa học 10 Bài 5: Cấu hình electron nguyên tử mới nhất- Bộ tài liệu Giáo án Hóa học lớp 10 theo phương hướng phát triển năng lực mới nhất. 192 14 7